آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

راهنمای مراجعین

Frequently Asked Questions

نحوه دریافت جواب از سایت ...

نام کاربری شما شماره ملی و رمز شماره موبایل است.درصورتیکه با موبا ...