آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

ارتباط با ما

Contact 

 

 

تهران -میدان شهید نامجو(گرگان)-ابتدای خیابان شیخ صفی آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی گرگان

 

تلفن 77552080 - 77546895