آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

نحوه دریافت جواب از سایت

راهنمای مراجعین
portfolio image

نام کاربری شما شماره ملی و رمز شماره موبایل است.درصورتیکه با موبایل قصد دیدن جواب را دارید و صفحه به طور کامل باز نمی شود می توانید بعد از ورود به قسمت جوابدهی آنلاین از طریق سه نقطه بالای صفحه مرورگر مرورگر خود را در حالت دسکتاپ سایت قرار دهید.یا اینکه با فعال کردن چرخش صفحه و افقی گرفتن گوشی نمای کلی را ببینید.

وارد قسمت دریافت جواب شده در قسمت نام کاربری شماره ملی خود  را وارد کنید و در قسمت رمز شماره موبایل ارایِه شده در پذیرش را وارد نمایید تا جواب را ببینید.