آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

راهنمای نمونه گیری جهت انجام آزمايش پرولاكتين

ویژه مراجعین
portfolio image

1- حداقل 8 ساعت قبل از انجام آزمایش ناشتا باشيد. 2- زمان مراجعه به آزمايشگاه حداقل 2 ساعت از بيدار شدن شما گذشته باشد. 3- در روز نمونه گیری و شب قبل از آن از ورزش كردن فعالیت های استرس زا ،کارهای سنگین و فعالیت جنسی خودداري شود. 4- قبل ازانجام آزمایش به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت با آرامش کامل در آزمایشگاه بنشینید . 5- درصورت شیردهی مسئول نمونه گیری را مطلع سازید.