آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

راهنماي تهيه نمونه آزمایش اسكاچ

ویژه مراجعین
portfolio image

1. یك عدد لام شيشه اي تميز داراي برچسب مشخصات از بخش نمونه گيري تحويل بگيريد. 2. با توجه به اينكه اين آزمايش با هدف تشخيص عفونت ناشي از كرم سنجاقي (كرمك) بوسيله مشاهده تخم آن درزيرميكروسكوپ صورت مي گيرد و ازآنجائيكه اين كرم شب هنگام درنواحي اطراف مقعد تخم ريزي مي كند نمونه گيري راصبح و قبل از رفتن به توالت يا حمام كردن انجام دهيد . 3. دست هاي خود را با آب وصابون بشویيد. 4. يك قطعه نوار چسب اسكا چ به طول 10 سانتي متربريده ودوطرف آن را باانگشتان خود بگيريد. 5. بيماررابرروي شكم خوابانده وبااستفاده از كمك فردديگر چسب رابطور كامل برروي چين هاي مخاطي اطراف مقعد چسبانده وسپس جدا كنيد. 6. عمل فوق را مكرراً دردورتادور چين مخاطي مقعد انجام دهيد. 7. درآخر چسب رابرروي لام شيشه اي چسبانده وبه آزمايشگاه تحويل دهيد.