آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

تمامی بانکها

سازمان های طرف قرارداد
portfolio image

1- ملی

2- مرکزی

3- سپه

4- صادرات

5- کشاورزی

6- تجارت

7- ملت