آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

بیمه های تکمیلی

سازمان های طرف قرارداد
portfolio image

 1- ایران                                                11- سرمد                                  21- آموزش و پرورش

2-آتیه سازان حافظ                                   12- تجارت نو                                22- بنیاد شهید

3- کمک رسان (sos)                                13- تعاون                                    23- شهرداری

4- رازی                                                14- ملت                                      24- پارسیان

5- میهن                                               15- آسیا                                     25- دانا

6- معلم                                               16- نوین

7- بیمه ما                                            17- کوثر

8- سینا                                               18- البرز

9- سامان                                            19- بیمه دی

10- آرمان                                            20- بیمه ما