آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

بیمه های پایه

سازمان های طرف قرارداد
portfolio image

 1- تامین اجتماعی

2- خدمات درمانی

3- تمامی بانکها

4- ایران

5- شهرداری

6- دانا