آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

پاتولوژی و سیتولوژی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image