آدرس آزمایشگاه :ميدان نامجو - ابتداي خيابان شيخ صفي - آزمايشگاه گرگان

نمونه گیری

بخش های آزمایشگاه
portfolio image